Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter.

Pedagogiskt stöd

Personer med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd för att kunna studera. Till exempel genom:

  • anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
  • anteckningsstöd
  • mentor eller extra handledning
  • skrivtolkning

Vid alla universitet och högskolor finns det särskilda kontaktpersoner och samordnare för dig med en funktionsnedsättning som kan påverka studierna. Jobbet går ut på att samordna studentens behov, lärarnas arbetssätt och det pedagogiska stöd som finns. Målet är att hitta en lösning som gör det möjligt att genomföra studierna.

Ta tidigt, gärna samtidigt som du anmäler dig, kontakt med universitetets eller högskolans samordnare av särskilt pedagogiskt stöd för mer information. Du får tillsammans med samordnaren diskutera dina studieplaner, eventuella behov av stöd eller anpassningar av studiesituationen. För att få särskilt pedagogiskt stöd behöver du ett intyg eller en utredning som visar att du har en funktionsnedsättning som kan komma att påverka dina studier. Efter samtal med samordnare får du ett intyg där dina stödformer beskrivs.

Med undantag för utbildningstolkning och litteratur på anpassat medium (såsom talböcker m m) ska det pedagogiska stödet ses som en hjälp till självhjälp. Det kan ofta handla om verktyg att utveckla förmågor, där målet är att man blir så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier.

När det gäller anpassningar vid examinationer kan samordnaren ofta bara rekommendera olika former av stöd och anpassning. Det är kursansvarig och examinerande lärare som slutligen avgör om pedagogiskt stöd är möjligt med hänsyn till utbildningens mål och innehåll.

 

Anpassat studiestöd

Om du har en funktionsnedsättning som gör att dina studier tar längre tid kan du i vissa fall få sänka studietakten till en långsammare takt, utan att din ekonomi påverkas. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiestöd för studier på 100 procent.

Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Den kan vara på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). När du studerar med en studietakt på 75 procent har du vanligtvis rätt till studiemedel på 75 procent. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att studera, kan CSN bedöma att du har rätt att studera i en långsammare takt men få studiemedel för en högre takt.

De här villkoren gäller för att få läsa med en långsammare studietakt utan att det påverkar dina studiemedel:

  • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
  • Du har använt alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
  • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

CSN tittar också på dina tidigare studieresultat. Om du tidigare har kunnat studera på heltid och klarat kravet på studieresultat, är det svårare för dig att nu få studiemedel för en högre studietakt.

CSN behöver ett intyg eller utlåtande om din funktionsnedsättning från en läkare, psykolog, logoped eller liknande. Intyget ska visa hur din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att studera. Om du har dyslexi måste du skicka in en fullständig dyslexiutredning. Den bör inte vara äldre än fem år.

CSN behöver också ett intyg från din skola som visar följande:

  • Vad skolan har gjort för att hjälpa dig med studierna.
  • Att skolans hjälp inte räcker.

När du läser med en lägre studietakt tar det längre tid att bli klar med utbildningen. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar än om du hade kunnat studera på heltid. Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna. Det kallas för avskrivning.

Läs mer om anpassade studiestöd på CSN:s webbplats