Deltagarenkät 2022

Föreningen har skickat ut en enkät till de som anmält sig till träffar under 2022 och 34 personer har besvarat enkäten.

Av de som svarat tycker en stor majoritet, 82 %, att träffarna är ett stöd för dem i den situation de befinner sig. Deltagarna uppger att träffarna bidrar till att man känner sig mindre ensam (76 %) och att man får strategier att hantera vardagen (62 %) men också att ens kunskaper om diagnos och behandling ökar (56 %).

Självklart finns även förslag till förbättringar och förändringar. Utifrån de svar som kommit in kommer föreningen att utveckla verksamheten på flera punkter:

  • Skicka ut fler påminnelser inför träffarna
  • Anordna fler anhörig- samt tricho/dermaträffar
  • Stötta aktivitetsledarna att se till att träffarna känns trygga med ett gott samtalsklimat
  • Vara tydliga med syfte och upplägg för träffarna, för att undvika felaktiga förväntningar

Vill du läsa mer hittar du en sammanställning av enkäten här.

 


Medlemsenkät sommaren 2021

Pandemiåren 2020 och 2021 har medfört nya arbetssätt i föreningen, och för att undersöka vad deltagarna tyckt om de digitala träffar vi arrangerat under pandemin genomförde vi sommaren 2021 en medlemsenkät. 48 personer som anmält sig till någon av våra digitala träffar besvarade enkäten.

De svar som kommit in visar att det finns flera orsaker att man sökt sig till föreningens digitala träffar, men det som motiverar mest är att man vill få dela erfarenheter med andra och att man genom det sociala mötet kan känna sig mindre ensam. De som svarat är överlag nöjda med ledarna och diskussionerna på träffarna och tycker att den digitala plattformen zoom funkar okej. En stor majoritet tycker att de digitala träffarna varit ett stöd för dem i deras situation.

Bland de önskemål som kommit in nämns bland annat att man vill ha fler träffar, och att det gärna får vara fler deltagare i vissa typer av träffar. På frågan om hur man vill mötas i framtiden, när pandemin är över, svarar de flesta att de föredrar en mix av digitala och fysiska träffar.

Föreningen tar till sig synpunkterna och kommer fortsätta jobba för att vi ska kunna arrangera fler träffar, och vi kommer se till att det blir träffar både i digital form och fysisk. Vill du läsa mer om undersökningen hittar du en sammanställning av resultaten här.


Medlemsenkät hösten 2020

I oktober 2020 gjorde vi en undersökning bland föreningens medlemmar för att höra vad de tycker om föreningens arbete och vad de skulle önska sig mer av. 79 personer har svarat, stort tack!

Sammanfattningsvis har de som svarat uppgett att det som mest intresserar bland föreningens aktiviteter är föreläsningar, att få träffa andra i samma situation och samtalsgrupper/kurser. Flera har lämnat förslag på vad föreningen kan satsa mer på i framtiden:

  • föreläsningar och råd från yrkesverksamma inom vård och behandling
  • information och träffar kring särskilda typer av tvångsteman
  • träffar för andra diagnoser än OCD
  • fler alternativ för vilka dagar aktiviteterna genomförs
  • fler digitala alternativ 

Du kan läsa hela rapporten här.