Kognitiv beteendeterapi med exponering och responsprevention – KBT-ERP

Behandling med kognitiv beteendeterapi/exponering med ritualprevention (KBT/ERP) är den behandlingsmetod vid OCD, BDD och ORS som har bäst forskningsstöd. Metoden går ut på att man gradvis utsätter sig för jobbiga tankar och situationer och i små steg övar sig att motstå ritualer (=responsprevention). Innan patienten börjar med ERP är det viktigt att ha gått igenom och analyserat problemen tillsammans med terapeuten.

I behandlingen ingår flera delar. Det kan se lite olika ut, men det kan exempelvis se ut så här:

  1. Information om diagnos och behandling.
  2. Kartläggning av problembilden. Var och när uppstår orostankar? Vilka tvångshandlingar/säkerhetsbeteenden/undvikanden brukar jag göra? Vilka rädslor bottnar beteendet i?
  3. Planering av exponering och responsprevention. Detaljerad planering av hur och när övningar ska genomföras, hur jag ska agera för att inte ta till mina vanliga säkerhetsbeteenden.
  4. Genomförande av exponering och responsprevention. Löpande uppföljning av hur det går för att vid behov justera övningarna.
  5. Återfallsprevention – hur ska jag upprätthålla resultaten när behandlingen är över?

Det är viktigt att patient och terapeut är överens om vad de ska börja arbeta med och att det är något patienten tycker är mindre svårt. Uppmuntran och beröm är viktigt varje gång patienten lyckas stå emot impulsen att utföra en ritual. Övningarna gör patienten tillsammans med terapeuten och också själv, som hemuppgift. Det är mycket viktigt att patienten känner att hen lyckas med uppgiften och bygger på detta för att ta sig an det som känns svårare.

KBT är en integration mellan beteendeterapi och kognitiv terapi som använder metoder som bygger på inlärningsprinciper. Lite förenklat handlar det om att förändra tanke-och beteendemönster utifrån en noggrann genomförd beteendeanalys. I en beteendeanalys studeras en individs reaktionsmönster och vilka stimuli som framkallar olika reaktioner, samt samband mellan situation, beteende och konsekvenser hos individen. Det beskriver hur ett beteende lärs in och vidmakthålls av sina konsekvenser.

Exempel på metoder är exponering, hemuppgifter, självobservation, bio-feedback, tillämpad avslappning, mindfulness, validering, stimuluskontroll, kognitiv omstrukturering, defusion, beteendeaktivering, beteendeexperiment, responsprevention, återfallsprevention.

Kännetecken för KBT är bl a;
• ett aktivt öppet samarbete
• aktuella och för klienten relevanta situationer
• praktisk tillämpning
• självobservationer
• konkretion och beteende-och tankefokuserade interventioner (KBT-terapeuten hjälper till att operationalisera/konkretisera en upplevelse till tankar, känslor, beteenden och fysiologi, och kartlägger i vilka situationer dessa uppstår, för att sedan analysera vilka tanke-och beteendemässiga förändringar som kan göras för att uppnå det klienten vill.
• mål och värderingar
• egenhantering
• övningar sker utanför terapirummet
• hemuppgifter
• mätinstrument