Här har vi samlat information om vilket stöd Stockholms universitet kan ge. Andra universitet har givetvis också anpassningar, läs på respektive organisations hemsida. Läs mer på deras hemsida.

 

Ansökan om stöd

Du börjar med att göra en digital ansökan i Nais: www.nais.uhr.se. Där laddar du också̊ upp intyg om din funktionsnedsättning från till exempel läkare, psykolog eller logoped. Därefter blir du inbjuden till möte med en samordnare för att diskutera ditt individuella behov av stöd. Samordnaren skriver sedan ett intyg med rekommenderade stödåtgärder som du visar för en kontaktperson på̊ institutionen. Du hittar samordnaren i Studenthuset, se broschyrens sista sida för kontaktuppgifter.

 

Intyg om särskilt pedagogiskt stöd

Det intyg du får med dig ifrån samordnaren är tidsbegränsat och rekommenderar oftast stöd och anpassningar för en speciell utbildning eller kurs. Det särskilda pedagogiska stödet ska vara en del av din utbildning. Kanske att de stödåtgärder du beviljas i början av din utbildning inte behövs när du studerat ett tag.

 

Kontaktpersonen vid din institution

Studievägledaren är i regel din kontaktperson vid institutionen där du studerar. När din utbildning börjar ska du presentera dig och visa det intyg du fått om rekommenderat stöd. Med kontaktpersonen diskuterar du stödet och hur det fungerar praktiskt i utbildningen. Kontaktpersonen kan hjälpa dig i din studiesituation och svara på̊ frågor om utbildningen vid institutionen.

 

I början av en kurs

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för läraren och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det intyg du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren.

 

Anteckningsstöd

Om du inte själv kan anteckna vid föreläsningar kan du få hjälp. Hör med kontaktpersonen vid din institution om det redan finns en antecknare på̊ din kurs. I annat fall kan du själv ordna anteckningsstödet genom att fråga någon av dina kurskamrater. Vid behov kan kontaktpersonen på̊ institutionen hjälpa till med att hitta en antecknare. Den som antecknar åt någon annan får ersättning för sitt arbete.

 

Examination

Om du har behov av att skriva tentamen enskilt kan du få sitta ensam eller tillsammans med en mindre grupp studiekamrater. Ofta används något av de resursrum som finns på̊ Studentavdelningen. Vid behov kan du erbjudas förlängd tentamenstid vid alla typer av examinationer. Du kan också̊ få alternativ examination, exempelvis tentamen med hjälp av dator. Anpassningar av tentamen sker alltid i samråd med examinatorn som beslutar om detta i enlighet med kurs- och examinationsmål.

 

Mentorstöd

Du som har dokumenterat nedsatta exekutiva funktioner och behöver stöd gällande studieplanering kan beviljas en mentor, som fungerar som en coach. Mentorn hjälper dig att öva upp dina färdigheter kring att planera och organisera studierna liksom att konkretisera institutionens förväntningar på̊ dina studieuppgifter.