Även vid gymnasiestudier har eleven rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd om det behövs för att klara av studierna. Grundprinciperna är desamma som för grundskolan, så läs mer om detta i sektionen för Grundskola. Grundläggande regler för skolans skyldigheter kan du hitta i gymnasieförordningen.

Utöver det finns andra saker som är bra att känna till för dig som har det lite kämpigt att klara av gymnasiestudierna:

 

Du har rätt att gå om en kurs om du får underkänt

Om du får betyget F på en kurs har du rätt att gå om kursen en gång. Har du slutfört kursen två gånger utan att få ett godkänt betyg kan du få gå om kursen ytterligare en gång om det finns särskilda skäl. Du kan också få gå om ett läsår om du har fått betyget F på flera kurser. Det är rektorn som fattar beslut om det, efter att ha samrått med elev, berörda lärare och elevens vårdnadshavare (om du fortfarande är omyndig).

 

Du kan få förlängd undervisningstid

Om det finns särskilda skäl, till exempel att du på grund av behandling inom vården kommer vara frånvarande mycket, kan du få rätt till förlängd undervisningstid. Det betyder att du får längre tid på dig att klara av dina studier, t.ex. att den treåriga gymnasieutbildningen i stället får ta fyra år. Det är huvudmannen, alltså kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola, som har rätt att besluta om förlängd undervisningstid.

 

Du kan få reducerat program i gymnasieskolan

Reducerat program innebär att du befrias från undervisningen i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet. Den här lösningen kan göra att du klarar av att fullfölja några kurser, men samtidigt innebär åtgärden att du inte får en fullständig gymnasieexamen. Det påverkar dina möjligheter att få jobb och att studera vidare (för att kunna fortsätta på högskola behöver du då komplettera dina betyg exempelvis på KomVux eller Folkhögskola). 

 

Individuellt anpassat program

Om du vill byta program i gymnasiet finns något som kallas ”individuellt anpassat program”. Syftet är att skolan ska kunna underlätta vid programbyte så att eleven ska kunna tillgodoräkna sig redan godkända kurser. Anpassningen ska inte ses som en stödåtgärd, men är en bättre lösning än att behöva börja om från början.

För att rektorn ska kunna besluta om att en elevs utbildning får avvika från vad som annars gäller, genom att byta ut kurser, gäller följande:

  • Beslut om att byta ut en viss kurs måste fattas innan eleven har påbörjat kursen.
  • Elevens utbildning som helhet måste kunna hänföras till ett nationellt program.
  • Kraven för examen från det aktuella programmet måste kunna uppfyllas.
  • Beslutet måste fattas före utgången av det andra läsåret.

Det här ska ses som en möjlighet för dig som tror dig klara av studierna om du ändrar programinriktning.