Det finns flera åtgärder som kan göra det lättare för dig på arbetsplatsen, att hitta din roll och lära dig nya arbetsuppgifter:

Personligt biträde

Du kan få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning som exempelvis OCD. Arbetsgivaren får då ett bidrag för att avsätta personal till detta. Syftet med bidraget är att underlätta för dig att få och behålla ett arbete. Bidraget ska också göra det lättare för dig att delta i arbetsmarknadspolitiska program eller i skolans praktiska arbetslivsorientering. Stödet kallas för bidrag för personligt biträde. Det här stödet är inte tidsbegränsat, utan arbetsgivaren kan få denna ersättning så länge det finns behov av det. Stödet innebär att arbetsgivaren avsätter personal, ett biträde, som ska stödja dig. Biträdet ska vara en hjälp för dig när du utför återkommande arbetsuppgifter eller hanterar återkommande arbetssituationer som du inte klarar av på egen hand.

Du kan få detta stöd om du:

  • har eller får en anställning där du behöver personligt stöd för att klara dina arbetsuppgifter
  • är ung och behöver personligt stöd för att kunna delta i praktisk arbetslivsorientering
  • behöver personligt stöd för att kunna delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering
  • om du är egen företagare eller fri yrkesutövare och har en funktionsnedsättning

För att få rätt till ersättning för personligt biträde ska arbetsgivaren skicka in uppgifter till arbetsförmedlingen där det bland annat ska framgå varför behovet av personligt biträde finns och vad det kostar arbetsgivaren att avsätta en person för detta stöd. Du kan läsa mer om personligt biträde här: Personligt biträde

SIUS-konsulent

Du kan också få stöd under anställningen av en SIUS-konsulent (stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd), med särskild kompetens i introduktionsmetodik. För att få stödet ska du ha ett behov av att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs för att du ska få en anställning. SIUS-konsulenten hjälper dig vid introduktionen på en arbetsplats. Konsulenten samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska läggas upp och ansvarar för att du får det stöd ni har kommit överens om. Det kan ibland innebära att SIUS-konsulenten arbetar sida vid sida med dig under en tid. Stödet trappas sedan ned successivt och upphör helt när du kan utföra uppgifterna självständigt.

Det är arbetsförmedlingen som beslutar om särskild stödperson för introduktion och uppföljning. SIUS-konsulenten kontaktar sedan arbetsgivaren för att planera stödet under anställningen.

Du kan läsa mer om detta stöd här: Stödperson för introduktion och uppföljning – SIUS