KBT utan exponering vid tabutankar

Patienter med tabutankar kan tycka att utmaningen med exponering och responsprevention . Karolinska institutet har nu prövat en behandlingsvariant där exponering inte är en del av behandlingen. Läs intervjun med forskaren Klara Olofsdotter Lauri från Nytt om OCD nr 2 2024 Läs mer här!


Självmedkänsla vid behandling av BDD

En pilotstudie där man prövat att inkludera övningar i självmedkänsla i kombination med KBT-ERP för dysmorfofobi visar på lovande resultat. Läs intervju med forskaren Johanna Linde från Nytt om OCD nr 1 2024. Läs mer här!

 


Deep brain stimulation

I Umeå pågår sedan många år en studie där man prövar deep brain stimulation för OCD. Här kan du läsa en intervju med forskaren Matilda Näsström om hur projektet framskrider och också läsa en intervju med Mikael Diamant som genomgått en DBS-operation och upplevt stor förbättring i sin OCD. Från Nytt om OCD nr 1/2023. Läs mer här!

 


Avhandling av Oskar Flygare

Oskar Flygare, post-doktor vid Karolinska Institutet och psykolog på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, har disputerat med sin avhandling ”Improving access and outcomes in the treatment of obsessive-compulsive disorder” vid Karolinska Institutet. Avhandlingen bygger på fyra separata studier:

  • Effect of ICBT versus face-to-face CBT for adults with OCD
  • Effectiveness of adapted CBT for OCD with co-occuring ASD
  • Treatment response and remission in OCD using the OCI-R
  • Implementation of ICBT for OCD in the United Kingdom

Resultaten av studierna kan sammanfattas så här:

  • Terapeutledd IKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi) för vuxna med OCD är i jämförelse med traditionell KBT kostnadseffektiv. Studien kunde inte till fullo visa att IKBT är helt likvärdig med vanlig KBT.
  • Icke-terapeutledd IKBT är troligtvis mindre effektiv än traditionell KBT för vuxna med OCD, men är mer kostnadseffektiv och kräver ingen guidning från terapeut.
  • Anpassad behandling för OCD i kombination med autism är delvis effektiv men ytterligare utveckling behövs för att förbättra behandlingen för denna patientgrupp.
  • Om klinisk utvärdering inte finns tillgänglig kan självskattningsskalan OCI-R användas för att utvärdera behandlingsresultat för OCD.
  • Terapeutledd IKBT för OCD har visat sig vara en effektiv behandling när den implementerades i IAPT services i Storbritannien.

Du hittar avhandlingen i sin helhet här: Thesis_Oskar_Flygare

 


Om OCD i ett historiskt perspektiv

– När Gunnar Skoog för tjugofem år sedan gick i pension, från sin tjänst som överläkare och klinikchef vid Lillhagens sjukhus i Göteborg, fick han mer tid över till forskning igen. Han beslöt då att återvända till de patienter han intervjuat på 1950-talet för sin doktorsavhandling om tvångssyndrom; att söka upp dem som fortfarande var i livet och intervjua dem en gång till.

Läs mer här https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2009/07/nestor-med-varldsrekordet-bri-studiet-av-tvangssyndrom/

 


Om hälsoångest

– Det är inte jättesvårt att upptäcka om en patient har hälsoångest. Svårigheterna är att övertyga patienterna att de har det. Det blir sällan bra. Det skaver, för patienterna tycker inte att de blir lyssnade på och sedda, säger Kersti Ejeby, verksamhetschef för Gustavsbergs vårdcentral i Stockholm.

Det är här som psykologer kan vara lösningen. Erik Hedman rekryterades som akademisk samordnare till Gustavsbergs vårdcentral för fem år sedan. Förutom sitt arbete på vårdcentralen så leder Erik Hedman även en forskargrupp vid Karolinska institutet, som i flera större studier försökt att bättre förstå hälsoångest och social fobi, och huruvida de här tillstånden, även i den kliniska verkligheten, kan behandlas med hjälp av internetterapi.

Läs mer här https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/23/nat-kbt-ger-de-flesta-hjalp-vid-hypokondri/


Om Pandas

– Vid akut uppkomst av tvångssyndrom och/eller tics (och/eller anorexi) kombinerat med andra psykiska eller fysiska symtom, t ex separationsångest, personlighetsförändring, motoriska avvikelser eller urinvägssymtom, ska ett autoimmunt utlöst tillstånd övervägas.

Behandlingen kan innefatta antibiotika och/eller intravenöst immunglobulin eller plasmaferes.

Vid kvarstående tvångssymtom efter adekvat insatt behandling bör KBT initieras och vid behov kombineras med SRI-läkemedel i försiktig upptrappning.

Läs mer här http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/10/Misstank-PANDAS-hos-barn-med-akuta-neuropsykiatriska-symtom/


Värre OCD vid mens?

Många kvinnor med OCD vittnar om förvärrade symtom i samband med menstruation, vilket även bekräftas i flera vetenskapliga studier.  Hannah Mälarborn har i en artikel i Nytt om OCD nr 3/2014 refererat flera av dessa studier.

Läs mer här!


Om självmord

– Självmord är ett stort folkhälsoproblem som leder till uppskattningsvis 800 000 dödsoffer i världen varje år. Personer med psykisk ohälsa löper högre risk att dö genom självmord och omkring 90 procent av de som begår självmord anses lida av en psykisk störning.

Samtidigt har inte mycket uppmärksamhet ägnats åt risken för självmord bland personer som lider av tvångssyndrom (OCD), en av de vanligaste psykiska sjukdomarna. OCD har en livstidsprevalens på cirka två procent i den allmänna befolkningen, ett kroniskt förlopp är vanligt, och sjukdomen är ofta förenad med betydligt sänkt livskvalitet. Traditionellt så har risken för självmord inom OCD ansetts vara mycket låg.

För att uppskatta risken för självmord bland personer drabbade av OCD, samt identifiera risk- och skyddsfaktorer i samband med självmordsbeteenden i denna grupp, analyserade forskarna data från svenska nationella register, som täcker över 40 år.

Läs mer här http://ki.se/nyheter/sannolikheten-att-bega-sjalvmord-ar-10-ganger-hogre-bland-patienter-med-tvangssyndrom


OCD och schizofreni – få drabbas

Personer med OCD löper ökad risk för att senare i livet drabbas av schizofreni. Även om risken att drabbas är liten, har metoderna för att tidigare upptäcka och behandla schizofreni blivit allt bättre. Prognosen för tillfrisknande vid schizofreni är numera så pass god att över hälften kan leva ett normalt liv. I en artikel skriven av Johan Thiseus publicerad i Nytt om OCD nr 4/2014 kan du läsa mer.

Läs mer här!


Kreativitet och psykisk sjukdom hänger samman

Personer med kreativa yrken har oftare än andra vårdats för psykisk sjukdom. Särskilt starkt är sambandet mellan författarskap och schizofreni. Det visar forskare vid Karolinska sjukhuset som gjort den hittills största studien på området. Tidigare har samma forskare visat att det är vanligare med konstnärer och vetenskapsmän förekommer i familjer i familjer där bipolär sjukdom och schizofreni förekommer. I en artikel publicerad i Nytt om OCD nr 4/2012 intervjuas forskaren Simon Kyaga.

Klicka här!