Body Dysmorphic Disorder, BDD, är lika vanligt som tvångssyndrom bland unga, men kunskaperna om BDD är betydligt lägre. Vill du och din skola lära er mer om BDD? Anmäl er till vår digitala utbildning! Tack vare bidrag från Uppdrag Psykisk Hälsa kan vi erbjuda utbildningen gratis till skolor inom Stockholms kommun.

BDD hos unga får ofta allvarliga konsekvenser. I en ny svensk studie framkom att 50 % av studiens patienter i åldrarna 13-17 år med BDD hade haft självmordstankar och/eller självskadebeteende. Skolfrånvaron i gruppen var hög, 75 % hade störd skolgång.

Vår digitala utbildning riktar sig främst till kuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer och skolsköterskor men även övrig skolpersonal är välkomna att delta. Målet är att lära deltagarna mer om BDD i syfte att fler unga med diagnosen ska uppmärksammas och kunna remitteras till behandling. Under en timme får deltagarna kunskaper om:

  • diagnos och behandling
  • signaler att uppmärksamma
  • bemötande och anpassningar i skolan

Det kommer också finnas utrymme för frågor och diskussion. Tidpunkten för utbildningen anpassas efter skolans önskemål. För mer information och bokning kan du kontakta ulrica.dahlen@ocdstockholm.se.

Läs mer om utbildningen i vårt informationsblad.