Behandling med kognitiv beteendeterapi – KBT
Beteendeterapeuter lägger tonvikten vid individens samspel med sin omgivning i sitt dagliga liv, att jämföra med psykoanalytisk terapi som är mer fokuserad på inre konflikter och tidigare erfarenheter. Psykiska problem medför ofta svårigheter att fungera normalt i familj, arbete och relationer. En beteendeterapeut börjar därför alltid med att göra en analys av vilka situationer (eller relationer) som utlöser tvångssymtom.

KBT är en integration mellan beteendeterapi och kognitiv terapi som använder metoder som bygger på inlärningsprinciper. Lite förenklat handlar det om att förändra tanke-och beteendemönster utifrån en noggrann genomförd beteendeanalys.
I en beteendeanalys studeras en individs reaktionsmönster och vilka stimuli som framkallar olika reaktioner, samt samband mellan situation, beteende och konsekvenser hos individen. Det beskriver hur ett beteende lärs in och vidmakthålls av sina konsekvenser.

KBT föreslår, efter genomgången beteendeanalys, en eller flera metoder för att hjälpa klienten.

Exempel på metoder är exponering, hemuppgifter, självobservation, bio-feedback, tillämpad avslappning, mindfulness, validering, stimuluskontroll, kognitiv omstrukturering, defusion, beteendeaktivering, beteendeexperiment, responsprevention, återfallsprevention.

Kännetecken för KBT är bl a;
• ett aktivt öppet samarbete
• aktuella och för klienten relevanta situationer
• praktisk tillämpning
• självobservationer
• konkretion och beteende-och tankefokuserade interventioner (KBT-terapeuten hjälper till att operationalisera/konkretisera en upplevelse till tankar, känslor, beteenden och fysiologi, och kartlägger i vilka situationer dessa uppstår, för att sedan analysera vilka tanke-och beteendemässiga förändringar som kan göras för att uppnå det klienten vill.
• mål och värderingar
• egenhantering
• övningar sker utanför terapirummet
• hemuppgifter
• mätinstrument